မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ်

English MENU
Back Page

မူပိုင်ခွင့်နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု

မူပိုင်ခွင့်နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု

မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်က ထုတ်ပြန် ထားသော ဥပဒေသတင်းအချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးက ဝန်ဆောင်မှု ပေးသော တရားဝင် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ်၏ ရည်ရွယ်ချက
 • မြန်မာဥပဒေ သတင်းအချက်အလက်များကို ပြည်သူများက အင်တာနက် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် မှတစ်ဆင့် တစ်နေရာတည်းတွင် အလွယ်တကူ ရှာဖွေလေ့လာ အသုံးပြုနိုင်စေရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေရေးတို့အတွက် ဥပဒေအသိပညာ ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
 • ပြည်သူများသည် ဥပဒေဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝခြင်းဖြင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးသော တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော၊ ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်သောနိုင်ငံအဖြစ် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဥပဒေသတင်းအချက်အလက်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု
 • ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးက ထုတ်ပြန်ပေးသည့် မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက် များသည် မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းပါ အချက်အလက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များကို အခြေခံပြုစုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
 • ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးက ထုတ်ပြန်ပေးသည့် မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်များကို ဗဟုသုတအလို့ငှာ လေ့လာအသုံးပြုရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသော မှတ်တမ်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
 • မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ်၏ ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်တွင် လွှင့်တင်ထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ၊ ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများ၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အပါအဝင် သတင်းအချက် အလက်များကို မူရင်းပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်စေရန် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်တမ်းနှင့် မူရင်းအထောက်အထားများပါ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ကွဲလွဲမှုရှိလျှင် မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းနှင့် မူရင်းအထောက်အထားများပါ သတင်းအချက်အလက်များကသာ တရားဝင် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါသည်။
မူပိုင်ခွင့်နှင့် သတင်းအချက်အလက်အသုံးချခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ
 • မြန်မာဥပဒေသတင်း အချက်အလက်စနစ်သည် တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသော မြန်မာ ဥပဒေ သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာဥပဒေ သတင်း အချက်အလက်စနစ်က ထုတ်ပြန်ပေးသော အချက်အလက်များကို ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်းမပြုဘဲ လိုအပ်သလို ရယူ၍ ဥပဒေဘောင်အတွင်း လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် မည်သူမျှ မြန်မာဥပဒေသတင်း အချက်အလက်စနစ်က ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေသတင်း အချက်အလက်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ စီးပွားရေးအလို့ငှာ ထုတ်ဝေဖြန့်ချီခြင်း မပြုရပါ။
 • မြန်မာဥပဒေသတင်း အချက်အလက်စနစ်၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုသူသည် အောက်ပါ တို့ကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်-
  • ◈ မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ်၏ ဆောင်ရွက်ချက်နှင့် စနစ်လည်ပတ်မှု ကို နှောင့်ယှက်ခြင်း
  • ◈ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ရန်အလို့ငှာ ဥပဒေသတင်း အချက် အလက်ကို အသုံးပြုခြင်း၊
  • ◈ ဥပဒေသတင်းအချက်အလက်များကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်း၊
  • ◈ မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှု ပျက်ပြားစေရန် သို့မဟုတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ်က ထုတ်ပြန် ထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ မမှန်မကန် ပြုလုပ်ခြင်း။