ဥပဒေအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်

အသိပေးကြေညာချက်